Od 15-02-2016 rusza program BOCIAN i jest on dedykowany Firmą które chcą wybudować odnawialne źródło energii
Wspierane projekty:
– elektrownie wiatrowe o mocy >40 kWe do 3 MWe
– systemy fotowoltaiczne o mocy >40 kWp do 1 MWp
– pozyskiwanie energii z wód geotermalnych 5 MWt 20 MWt
– małe elektrownie wodne 300 kWt 5 MW
– źródła ciepła opalane biomasą >300 kWt 20 MWt
– systemy magazynowania energii

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Nabór wniosków
od 15 02.2016 do 20.05.2016 lub wyczerpania zapasów

Forma finansowania
pożyczka

Warunki dofinansowania
1) kwota pożyczki: do 40 mln zł, z zastrzeżeniem poziomu intensywności dofinansowania określonego w programie;
2) oprocentowanie pożyczki:
a) na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 2 % (w skali roku).; albo
b) na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6);

3) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
4) okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
5) okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
6) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
7) pożyczka nie podlega umorzeniu;
8) w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.